Betalningsvillkor

Vid försäljning till enskilda konsumenter gäller alltid Konsumentköplagens bestämmelser, liksom Distans- och hemförsäljningslagen. Köparen skall vara myndig eller inneha målsmans godkännande för att ingå avtal med PVN Stenlager

Vid köp i butik tillämpas normalt kontantprincipen, vid beställning via telefon eller mail kan vi lämna 20 dagars kredit mot godkänd kund, du får även en kopia på kreditupplysningen från Bisnode, som utförs vid samtliga fakturaköp. Betalning skall ske inom 20 dagar efter fakturadatum netto (fakturor kan betalas i butik). Vid betalning efterförfallodatum debiteras dröjsmålsränta. Diskonto + 8%. Varorna förblir i PVN Stenlagers ägo till full betalning erlagts. Vid fakturaköp gäller generellt att leverans av vara endast kan ske till folkbokföringsadressen.

Transporter

Transporter sker mot frakttillägg enligt gällande fraktlista och förutsätter framkomlig väg motsvarande BK 1 väg (60 tons totalvikt) med fri höjd. Vid leverans över 15 ton skall bil med tillkopplat släp komma fram till arbetsplatsen (under 15 ton begär dragbil). Ordinarie lossningstid med 45 min ingår i priset, eventuell omlastning/lossning därutöver debiteras enligt gällande prislista. PVN Stenlager förbehåller sig rätten att efterdebitera direkta kostnader som uppstår i samband med leverans.

Vid hemleveranser är det viktigt att man är tillgänglig på telefon alternativt har en uppenbar lossningsplats så som skylt eller dylikt. Om ovan kriterier ej uppfyllts och leverans tvingas tillbaka förbehåller sig PVN Stenlager rätten att debitera hela fraktkostnaden.

Chauffören avgör alltid om det är möjligt att ställa gods på anvisad plats.

Retur

Alla eventuella returer skall föregås av överenskommelse mellan PVN Stenlager och köparen. Endast lagerförda varor kan returneras inom 30 dagar till PVN Stenlager. Retur till leverantör gäller endast pallar i obruten förpackning. Vid godkänd retur krediteras 65% av varans fakturabelopp. Eventuell returfrakt betalas av köparen. Färskvaror så som gräsmattor kan ej returneras.

Mottagningskontroll

Följesedel skall åtfölja godset. Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl a att köparen skall avemballera gods, som annars kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.

Kvalitét

Plattor och marksten av betong uppfyller kraven enligt SS-EN 1338 och SS-EN 1339.

Emballage

Lastpallar debiteras 157kr/st och krediteras mot godkänt kvitto med 75kr vid retur inom 6 månader. Gräspallar debiteras 125kr och krediteras mot godkänt kvitto med 75kr vid retur inom 6 månader.

Ångerrätt

För privatpersoner tillämpar PVN Stenlager Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för tur samt returfrakten.

Distansavtalslagen innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagens 4§ gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.” Där tillkommer måttbeställda varor samt gräsmattor, kapade och tillsågade plattor.

Reklamation

Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas. Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering. Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning. Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

Vid synliga skador eller fel skall reklamation anmälas innan varorna används och senast 10 dagar efter mottagandet av varorna. Det ges inte ersättning för omläggning av produkter som har synliga fel. Ersättning ges heller inte vid delmontering av produkterna. Mindre skrapmärken p g a transport är ej reklamationsgrundande. På betongprodukter kan det förekomma kalkutfällningar som  visar sig som en ljusgrå hinna på produkten. Detta är en naturlig  reaktion som kan ske då man blandar sand, cement och vatten.  Med tiden försvinner dock denna kalkhinna. Detta är ingenting som påverkar produktens funktion. Kalkutfällning är ingen grund för reklamation. Nyansskillnader i färg och ytstruktur kan förekomma från en tillverkning till en annan och är ej reklamations grundande.

I all natursten kan spår av järnoxid förekomma vilket kan ge fläckar på stenen, detta kommer och går tills dess att all järnoxid försvunnit och är ej reklamationsgrundande. Färgskiftningar och kvartsränder får förekomma.

Leveranstid/Ändringar i beställning

Leveranstiden är beroende av vilket leveranssätt som beställs. Normalt erhålls leveranstiden vid beställningstillfället. Ändringar i beställning skall göras senast 24h innan planerad lastning. Kostnader som uppkommer i samband med ändring/avbeställning av leverans debiteras.

Vad gäller färskvaror så som färdig gräsmatta skall avbokning ske senast 3 arbetsdagar innan bokad avhämtning/leverans.

Personuppgifter

Personuppgifter får enligt personuppgiftslagen ej registreras utan personens medgivande. När beställning läggs hos PVN Stenlager innebär det att man automatiskt godkänner att PVN Stenlager sparar de uppgifter som krävs.

PVN Stenlager lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part utan godkännande.

Övrigt

Provstenar och färgreferenser avser endast att ge en allmän uppfattning om material och färg.

Vid läggning av sten skall stenar ur flera pallar plockas samtidigt. Stenarna skall plockas uppifrån och ner, stapel för stapel (ej lager för lager). Detta bidrar till en jämn spridning av färgerna och bästa möjliga slutresultat.